Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door Run For Your Lives B.V. in enig jaar te organiseren sportevenement: Run For Your Lives, afgekort RFYL.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon, in deze Run For Your Lives B.V., waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1. De deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan het Evenement indien deze natuurlijke persoon tenminste de door de Organisator vastgestelde minimum leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op de dag van het evenement.

2.2. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.

2.3. Het is de Deelnemer toegestaan zijn deelname en rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde tot uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement. Bij het overdragen van de inschrijving is overschrijving op degene die deel gaat nemen noodzakelijk. Kosten voor overschrijving bedragen €10,- en hiervoor dient contact opgenomen te worden met de organisatie via info@runforyourlives.nl

2.4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

2.5. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij zelf of de wettelijke ouders of verzorgers het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebben ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.

2.6. Om de veiligheid te waarborgen is het strikt verboden om alcohol of drugs te gebruiken voorafgaand aan deelname aan het Evenement. Drugs zijn tijdens het gehele evenement niet toegestaan.

2.7. Wapens (inclusief speelgoedwapens) en (huis-)dieren zijn tijdens het Evenement niet toegestaan.

2.8. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.

2.9. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Het Evenement is een inherent gevaarlijke activiteit met extreme obstakels inclusief, maar niet beperkt tot, natuurlijke en door de mens ontworpen hindernissen. Voorbeelden van dergelijke hindernissen zijn prikkeldraad, hekken onder stroom, kleine ruimtes met rook, modderpoelen, door vuur springen, op hoogte navigeren dmv touwen of bruggen, van hoogte in water springen, door en over banden klimmen en natuurlijk steile hellingen en oneffen terrein.

3.2. De Deelnemer verklaart door akkoord te gaan met deze voorwaarden dat hij bekend is met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.3. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige door de Deelnemer geleden schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer.

3.4. Organisator is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van eigendommen.

3.5. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het Evenement.

3.6. Indien ondanks het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.7. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.8. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Opvolgen van instructies
4.1. De deelnemer gaat akkoord met alle gepubliceerde regels en waarschuwingen.

4.2. De deelnemer zal instructies en aanwijzingen van medewerkers van RFYL, of diegenen die RFYL tijdens het event vertegenwoordigen (waaronder, maar niet beperkt tot, veiligheidsfunctionarissen, EHBO medewerkers, beveiligingspersoneel en vrijwilligers) direct en onverwijld opvolgen.

4.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers zonder enige waarschuwing van het evenement te verwijderen indien de deelnemer zich niet houdt aan de algemene voorwaarden, instructies van Organisator niet opvolgt, door zijn gedrag de veiligheid van anderen in gevaar brengt of anderszins een negatieve invloed heeft op het verloop van het Evenement.

Artikel 5: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 6: Persoonsgegevens
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Reacties zijn gesloten.